Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

COVID - 19 Epidemiological Summary

உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

Date Download

30-06-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary
31-05-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary
புதன்கிழமை, 14 ஜூலை 2021 07:36 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது

நிகழ்ச்சி நாளேடு

© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது