Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

COVID - 19 Epidemiological Summary

உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

Date Download

31-12-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary - December
30-11-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary - November
31-10-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary - October
30-09-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary - September
31-08-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary - August
31-07-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary - July
30-06-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary - June
31-05-2021 COVID - 19 Epidemiological Summary - May
திங்கட்கிழமை, 24 ஜனவரி 2022 05:38 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது

நிகழ்ச்சி நாளேடு

© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது