Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Corona Vaccination

உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

Date Download

2021-05-05 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-05-04 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-05-03 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-05-02 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-05-01 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-30 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-29 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-28 Progress Report of COVID - 19 Immunization
2021-04-27 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-20 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-19 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-18 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-17 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-16 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-15 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-14 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-13 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-12 Progress Report of COVID - 19 Immunization

2021-04-11 Progress Report of COVID-19 Immunization

2021-04-10 Progress Report of COVID-19 Immunization

2021-04-09 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-04-08 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-04-07 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-04-06 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-04-05 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-04-01 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-31 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-30 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-29 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-28 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-27 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-26 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-25 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-24 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-23 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-22 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-21 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-20 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-19 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-18 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-17 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-16 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-15 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-14 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-13 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-12 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-11 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-10 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-09 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-08 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-07 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-06 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-05 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-04 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-03 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-02 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-03-01 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-28 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-27 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-26 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-25 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-24 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-23 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-22 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-21 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-20 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-19 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-18 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-17 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-16 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-15 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-14 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-13 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-12 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-11 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-10 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-09 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-08 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-07 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-06 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-05 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-04 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-03 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-02 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-02-01 Progress Report of COVID-19 Immunization
2021-01-31 Progress Report of COVID-19 Immunization

2021-01-30 Progress Report of COVID-19 Immunization

2021-01-29 Progress Report of COVID-19 Immunization

வியாழக்கிழமை, 06 மே 2021 08:48 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது

நிகழ்ச்சி நாளேடு

© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது