Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
நோய்ப் புலனாய்வு காலாண்டுக்கான தொற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதியின் அறிக்கைகள் (QEB)

Quarterly Epidemiological Report

உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

Quarterly Epidemiological Report - 2018
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 59 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2018
2 April - June 59 2 Epidemiological Bulletin - Secound Quarter 2018
3 July- September 59 3
4 October - December 59 4


Quarterly Epidemiological Report - 2017
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 58 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2017
2 April - June 58 2 Epidemiological Bulletin - Secound Quarter 2017
3 July- September 58 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2017
4 October - December 58 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2017

Quarterly Epidemiological Report - 2016
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 57 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2016
2 April - June 57 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2016
3 July- September 57 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2016
4 October - December 57 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2016
Quarterly Epidemiological Report - 2015
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 56 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2015
2 April - June 56 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2015
3 July- September 56 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2015
4 October - December 56 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2015
Quarterly Epidemiological Report - 2014
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 55 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2014
2 April - June 55 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2014
3 July- September 55 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2014
4 October - December 55 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2014
Quarterly Epidemiological Report - 2013
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 54 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2013
2 April - June 54 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2013
3 July- September 54 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2013
4 October - December 54 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2013
Quarterly Epidemiological Report - 2012
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 53 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2012
2 April - June 53 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2012
3 July- September 53 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2012
4 October - December 53 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2012
Quarterly Epidemiological Report - 2011
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 52 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2011
2 April - June 52 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2011
3 July- September 52 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2011
4 October - December 52 4 Epidemiological Bulletin - Forth Quarter 2011
Quarterly Epidemiological Report - 2010
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 51 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2010
2 April - June 51 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2010
3 July - September 51 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2010
4 October - December 51 4 Epidemiological Bulletin - Forth Quarter 2010

 

Quarterly Epidemiological Report - 2009
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 50 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2009
2 April - June 50 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2009
3 July - September 50 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2009
4 October - December 50 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2009

 

Quarterly Epidemiological Report - 2008
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 49 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2008
2 April - June 49 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2008
3 July - September 49 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2008
4 October - December 49 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2008

 

Quarterly Epidemiological Report - 2007
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 48 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2007
2 April - June 48 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2007
3 July - September 48 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2007
4 October - December 48 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2007

 

Quarterly Epidemiological Report - 2006
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 47 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2006
2 April - June 47 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2006
3 July - September 47 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2006
4 October - December 47 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2006
Quarterly Epidemiological Report - 2005
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 46 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2005
2 April - June 46 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2005
3 July - September 46 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2005
4 October - December 46 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2005
Quarterly Epidemiological Report - 2004
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.


Month Volume No Heading Download
1 January - March 45 1 Epidemiological Bulletin - First Quarter 2004
2 April - June 45 2 Epidemiological Bulletin - Second Quarter 2004
3 July - September 45 3 Epidemiological Bulletin - Third Quarter 2004
4 October - December 45 4 Epidemiological Bulletin - Fourth Quarter 2004

திங்கட்கிழமை, 16 மே 2011 06:33 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது

புதிய விடயங்கள்

Latest Events on Corona
நிகழ்வுகளின் நிரல்

27-06-2011 to 29-06-2011 : எல்லா பதுளை மாவட்ட அரச சுகாதார களப் பணியாளர்களுக்குமான தடுப்பூசி பாதுகாப்பு மீதான பயிற்சி.

ஏனையவை

செய்தி
நோய்க் கண்காணிப்பு இணைய இணைப்பிற்குச் செல்கிறது.

நடைமுறை H399 (தொற்றுநோய்களின் வாராந்த தொகுப்பு) அடிப்படையிலான நோய்க் கண்காணிப்பு முறைமையானது இலங்கையின்...

மேலும் வாசிக்க

பத்திரிகைக் குறிப்பு


தடுப்பு தடுப்பூசி ஏற்பட்ட சில மணித்தியாலங்களில் ஐந்து மாதக் குழந்தையொன்று இறந்து விட்டதாக, புத்தளம் பிராந்திய நோய்ப்பரவுகைக்...

மேலும் வாசிக்க

© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது