Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Corona Virus 2020

உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

Date Download Srilankan Situation Global Situation
Sinhala English
28-01-2020 Situation Report 01 (16 : 00 HRS)

29-01-2020 Situation Report 02 (10 : 00 HRS)

30-01-2020 Situation Report 03 (10 : 00 HRS)

31-01-2020 Situation Report 04(10 : 00 HRS)

01-02-2020 Situation Report 05 (10 : 00 HRS)

02-02-2020 Situatiion Report 06 (10 : 00 HRS)

03-02-2020 Situation Report 07 (10 : 00 HRS)

04-02-2020 Situation Report 08 (10 :00 HRS)

05-02-2020 Situation Report 09 (10 : 00 HRS)

06-02-2020 Situation Report 10 ( 10 : 00 HRS)

07-02-2020 Situation Report 11 (10 : 00 HRS)

08-02-200 Situation Report 12 (10 : 00 HRS)

09-02-2020 Situation Report 13 (10 : 00 HRS)

10-02-2020 Situation Report 14 ( 10 : 00 HRS)

11-02-2020 Situation Report 15 ( 10 : 00 HRS)

12 02-2020 Situation Report 16 ( 10 : 00 HRS)

13-02-2020 Situation Report 17 ( 10 : 00 HRS)

14-02-2020 Situation Report 18 ( 10 : 00 HRS)

15-02-2020 Situation Report 19 ( 10 : 00 HRS)

16-02-2020 Situation Report 20 ( 10 : 00 HRS)

17-02-2020 Situation Report 21 ( 10 : 00 HRS)

திங்கட்கிழமை, 17 பெப்ரவரி 2020 04:28 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது