Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Corona Virus 2020

உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

 

Date Download Srilankan Situation Global Situation
Sinhala English


 


 

28-03-2020 Situation Report 61 ( 10 : 00 HRS )

27-03-2020 Situation Report 60 ( 10 : 00 HRS )

26-03-2020 Situation Report 59 ( 10 : 00 HRS )

25-03-2020 Situation Report 58 ( 10 : 00 HRS )

24-03-2020 Situation Repport 57 ( 10 : HRS )

23-03-2020 Situation Report 56 ( 10 : 00 HRS )

22-03-2020 Situation Report 55 ( 10 : 00 HRS)

21-03-2020 Situation Report 54 ( 10 : 00 HRS)

20-03-2020 Situation Report 53 ( 10 : 00 HRS)

19-03-2020 Situation Report 52 ( 10 :00 HRS)

18-03-2020 Situation Report 51 ( 10 : 00 HRS)

17-03-2020 Situation Report 50 (10 : 00 HRS)

16-03-2020 Situation Report 49 ( 10 : 00 HRS)

15-03-2020 Situation Report 48 ( 10 : 00 HRS)

14-03-2020 Situation Report 47 ( 10 : 00 HRS)

13-03-2020 Situation Report 46 (10 : 00 HRS)

12-03-2020 Situation Report 45 (10 : 00 HRS)

11-03-2020 Situation Report 44(10 : 00 HRS)

10-03-2020 Situation Report 43 (10 : 00 HRS)

09-03-2020 Situatiion Report 42 (10 : 00 HRS)

08-03-2020 Situation Report 41 (10 : 00 HRS)

07-03-2020 Situation Report 40 (10 :00 HRS)

06-03-2020 Situation Report 39 (10 : 00 HRS)

05-03-2020 Situation Report 38 ( 10 : 00 HRS)

04-03-2020 Situation Report 37 (10 : 00 HRS)

03-03-200 Situation Report 36 (10 : 00 HRS)

02-03-2020 Situation Report 35 (10 : 00 HRS)

01-03-2020 Situation Report 34 ( 10 : 00 HRS)

29-02-2020 Situation Report 33 ( 10 : 00 HRS)

28 02-2020 Situation Report 32 ( 10 : 00 HRS)

27-02-2020 Situation Report 31 ( 10 : 00 HRS)

26-02-2020 Situation Report 30 ( 10 : 00 HRS)

25-02-2020 Situation Report 29 ( 10 : 00 HRS)

24-02-2020 Situation Report 28 ( 10 : 00 HRS)

23-02-2020 Situation Report 27 ( 10 : 00 HRS)

22-02-2020 Situation Report 26 ( 10 : 00 HRS)

21-02-2020 Situation Report 25 ( 10 : 00 HRS)

20-02-2020 Situation Report 24 ( 10 : 00 HRS)

19-02-2020 Situation Report 23 ( 10 : 00 HRS)

18-02-2020 Situation Report 22 (10 :00 HRS)

17-02-2020 Situation Report 21 ( 10 : 00 HRS)

16-02-2020 Situation Report 20 ( 10 : 00 HRS)

15 02-2020 Situation Report 19 ( 10 : 00 HRS)

14-02-2020 Situation Report 18 ( 10 : 00 HRS)
13-02-2020 Situation Report 17 ( 10 : 00 HRS)
12-02-2020 Situation Report 16 ( 10 : 00 HRS)

11-02-2020 Situation Report 15 ( 10 : 00 HRS)

10-02-2020 Situation Report 14 ( 10 : 00 HRS)

09-02-2020 Situation Report 13 ( 10 : 00 HRS)

08-02-2020 Situation Report 12 ( 10 : 00 HRS)

07-02-2020 Situation Report 11 ( 10 : 00 HRS)

06-02-2020 Situation Report 10 ( 10 : 00 HRS)

05-02-2020 Situation Report 09 ( 10 : 00 HRS)

04-02-2020 Situation Report 08 ( 10 : 00 HRS)

03-02-2020 Situation Repoirt 07 ( 10 : 00 HRS)

02-02-2020 Situation Report 06 ( 10 : 00 HRS)

01-02-2020 Situation Report 05 ( 10 : 00 HRS)

31-01-2020 Situation Report 04 ( 10 : 00 HRS)

30-01-2020 Situation Report 03 ( 10 : 00 HRS )

29-01-2020 Situation Report 02 ( 10 : 00 HRS )

28-01-2020 Situation Report 01 ( 10 : 00 HRS )


சனிக்கிழமை, 28 மார்ச் 2020 18:24 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது