Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
எம்மைப்பற்றி எமது நோக்கு, எமது பணி

Corona Virus 2020

உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

 

Date Download Srilankan Situation

Global Situation

( Weekly Update )

Sinhala English


 


 

27-11-2020 Situation Report 305 ( 10 : 00 HRS )

26-11-2020 Situation Report 304 ( 10 : 00 HRS )

25-11-2020 Situation Report 303 ( 10 : 00 HRS )

24-11-2020 Situation Report 302 ( 10 : 00 HRS )

23-11-2020 Situation Report 301 ( 10 : 00 HRS )

22-11-2020 Situation Report 300 ( 10 : 00 HRS )

21-11-2020 Situation Report 299 ( 10 : 00 HRS )

20-11-2020 Situation Report 298 ( 10 : 00 HRS )

19-11-2020 Situation Report 297 ( 10 : 00 HRS )

18-11-2020 Situation Report 296 ( 10 : 00 HRS )

17-11-2020 Situation Report 295 ( 10 : 00 HRS )

16-11-2020 Situation Report 294 ( 10 : 00 HRS )

15-11-2020 Situation Report 293 ( 10 : 00 HRS )

14-11-2020 Situation Report 292 ( 10 : 00 HRS )

13-11-2020 Situation Report 291 ( 10 : 00 HRS )

12-11-2020 Situation Report 290 ( 10 : 00 HRS )

11-11-2020 Situation Report 289 ( 10 : 00 HRS )

10-11-2020 Situation Report 288 ( 10 : 00 HRS )

09-11-2020 Situation Report 287 ( 10 : 00 HRS )

08-11-2020 Situation Report 286 ( 10 : 00 HRS )

07-11-2020 Situation Report 285 ( 10 : 00 HRS )

06-11-2020 Situation Report 284 ( 10 : 00 HRS )

05-11-2020 Situation Report 283 ( 10 : 00 HRS )

04-11-2020 Situation Report 282 ( 10 : 00 HRS )

03-11-2020 Situation Report 281 ( 10 : 00 HRS )

02-11-2020 Situation Report 280 ( 10 : 00 HRS )

01-11-2020 Situation Report 279 ( 10 : 00 HRS )

31-10-2020 Situation Report 278 ( 10 : 00 HRS )

30-10-2020 Situation Report 277 ( 10 : 00 HRS )

29-10-2020 Situation Report 276 ( 10 : 00 HRS )

28-10-2020 Situation Report 275 ( 10 : 00 HRS)

27-10-2020 Situation Report 274 ( 10 : 00 HRS )

26-10-2020 Situation Report 273 ( 10 : 00 HRS )

25-10-2020 Situation Report 272 ( 10 : 00 HRS )

24-10-2020 Situation Report 271 ( 10 : 00 HRS )

23-10-2020 Situation Report 270 ( 10 : 00 HRS )

22-10-2020 Situation Report 269 ( 10 : 00 HRS )

21-10-2020 Situation Report 268 ( 10 : 00 HRS )

20-10-2020 Situation Report 267 ( 14 : 30 HRS )

19-10-2020 Situation Report 266 ( 13 : 00 HRS )

18-10-2020 Situation Report 265 ( 10 : 00 HRS )

17-10-2020 Situation Report 264 ( 10 : 00 HRS )

16-10-2020 Situation Report 263 ( 10 : 00 HRS )

15-10-2020 Situation Report 262 ( 10 : 00 HRS )

14-10-2020 Situation Report 261 ( 10 : 00 HRS )

13-10-2020 Situation Report 260 ( 10 : 00 HRS )

12-10-2020 Situation Report 259 ( 10 : 00 HRS )

11-10-2020 Situation Report 258 ( 10 : 00 HRS )

10-10-2020 Situation Report 257 ( 10 : 00 HRS )

09-10-2020 Situation Report 256 ( 10 : 00 HRS )

08-10-2020 Situation Report 255 ( 10 : 00 HRS )

07-10-2020 Situation Report 254 ( 10 : 00 HRS )

06-10-2020 Situation Report 253 ( 10 : 00 HRS )

05-10-2020 Situation Report 252 ( 10 : 00 HRS )

04-10-2020 Situation Report 251 ( 10 : 00 HRS )

03-10-2020 Situation Report 250 ( 10 : 00 HRS )

02-10-2020 Situation Report 249 ( 10 : 00 HRS )

01-10-2020 Situation Report 248 ( 10 : 00 HRS )

30-09-2020 Situation Report 247 ( 10 : 00 HRS )

29-09-2020 Situation Report 246 ( 10 : 00 HRS )

28-09-2020 Situation Report 245 ( 10 : 00 HRS )
27-09-2020 Situation Report 244 ( 10 : 00 HRS )

26-09-2020 Situation Report 243 ( 10 : 00 HRS )

25-09-2020 Situation Report 242 ( 10 : 00 HRS )

24-09-2020 Situation Report 241 ( 10 : 00 HRS )

23-09-2020 Situation Report 240 ( 10 : 00 HRS )

22-09-2020 Situation Report 239 (10 : 00 HRS )

21-09-2020 Situation Report 238 ( 10 : 00 HRS )

20-09-2020 Situation Report 237 ( 10 : 00 HRS )

19-09-2020 Situation Report 236 ( 10 : 00 HRS )

18-09-2020 Situation Report 235 ( 10 : 00 HRS )

17-09-2020 Situation Report 234 ( 10 : 00 HRS )

16-09-2020 Situation Report 233 ( 10 : 00 HRS )

15-09-2020 Situation Report 232 ( 10 : 00 HRS )

14-09-2020 Situation Report 231 ( 10 : 00 HRS )

13-09-2020 Situation Report 230 ( 10 : 00 HRS )

12-09-2020 Situation Report 229 ( 10 : 00 HRS )

11-09-2020 Situation Report 228 ( 10 : 00 HRS )

10-09-2020 Situation Report 227 ( 10 : 00 HRS )

09-09-2020 Situation Report 226 ( 10 : 00 HRS )

08-09-2020 Situation Report 225 ( 10 : 00 HRS )

07-09-2020 Situation Report 224 ( 10 : 00 HRS )

06-09-2020 Situation Report 223 ( 10 : 00 HRS )

05-09-2020 Situation Report 222 ( 10 : 00 HRS )

04-09-2020 Situation Report 221 ( 10 : 00 HRS )

03-09-2020 Situation Report 220 ( 10 : 00 HRS )

02-09-2020 Situation Report 219 ( 10 : 00 HRS )

01-09-2020 Situation Report 218 ( 10 : 00 HRS )

31-08-2020 Situation Report 217 ( 10 : 00 HRS )

30-08-2020 Situation Report 216 (10 : 00 HRS )

29-08-2020 Situation Report 215 ( 10 : 00 HRS )

28-08-2020 Situation Report 214 ( 10 : 00 HRS )

27-08-2020 Situation Report 213 ( 10 : 00 HRS )

26-08-2020 Situation Report 212 ( 10 : 00 HRS )

25-08-2020 Situation Report 211 ( 10 : 00 HRS )

24-08-2020 Situation Report 210 ( 10 : 00 HRS )

23-08-2020 Situation Report 209 ( 10 : 00 HRS )

22-08-2020 Situation Report 208 ( 10 : 00 HRS )

21-08-2020 Situation Report 207 ( 10 : 00 HRS )

20-08-2020 Situation Report 206 ( 10 : 00 HRS )

19-08-2020 Situation Report 205 ( 10 : 00 HRS )

18-08-2020 Situation Report 204 ( 10 : 00 HRS )

17-08-2020 Situation Report 203 ( 10 : 00 HRS )

16-08-2020 Situation Report 202 ( 10 : 00  HRS )

15-08-2020 Situation Report 201 ( 10 : 00 HRS )

14-08-2020 Situation Report 200 ( 10 : 00 HRS )

13-08-2020 Situation Report 199 ( 10 : 00 HRS )

12-08-2020 Situation Report 198 ( 10 : 00 HRS )

11-08-2020 Situation Report 197 ( 10 : 00 HRS )

10-08-2020 Situation Report 196 ( 10 : 00 HRS )

09-08-2020 Situation Report 195 ( 10 : 00 HRS )

08-08-2020 Situation Report 194 ( 10 : 00 HRS )

07-08-2020 Situation Report 193 ( 10 : 00 HRS )

06-08-2020 Situation Report 192 ( 10 : 00 HRS )

05-08-2020 Situation Report 191 ( 10 : 00 HRS )
04-08-2020 Situation Report 190 ( 10 : 00 HRS )
03-08-2020 Situation Report 189 ( 10 : 00 HRS )

02-08-2020 situation Report 188 ( 10 : 00 HRS )

01-08-2020 Situation Report 187 ( 10 : 00 HRS )

31-07-2020 Situation report 186 ( 10 : 00 HRS )

30-07-2020 Situation Report 185 ( 10 : 00 HRS )

29-07-2020 Situation Report 184 ( 10 : 00 HRS )

28-07-2020 Situation Report 183 ( 10 : 00 HRS )

27-07-2020

Situation Report 182 ( 10 : 00 HRS )

26-07-2020 Situation Report 181 ( 10 : 00 HRS )

25-07-2020 Situation Report 180 ( 10 : 00 HRS )

24-07-2020 Situation Report 179 ( 10 : 00 HRS )

23-07-2020 Situation Report 178 ( 10 : 00 HRS )

22-07-2020 Situation Report 177 ( 10 : 00 HRS )

21-07-2020 Situation Report 176 ( 10 : 00 HRS )

20-07-2020 Situation Report 175 ( 10 : 00 HRS )

19-07-2020 Situation Report 174 (10 : 00 HRS )

18-07-2020 Situation Report 173 ( 10 : 00 HRS )

17-07-2020 Situation Report 172 ( 10 : 00 HRS )

16-07-2020 Situation Report 171 ( 10 : 00 HRS )

15-07-2020 Situation Report 170 ( 10 : 00 HRS )

14-07-2020 Situation Report 169 ( 10 : 00 HRS )

13-07-2020 Situation Report 168 ( 10 : 00 HRS )

12-07-2020 Situation Report 167 ( 10 : 00 HRS )

11-07-2020 Situation Report 166 ( 10 : 00 HRS )

10-07-2020 Situation Report 165 ( 10 : 00 HRS )

09-07-2020 Situation Report 164 ( 10 : 00 HRS )

08-07-2020 Situation Report 163 ( 10 : 00 HRS )

07-07-2020 Situation Report 162 ( 10 : 00 HRS )

06-07-2020 Situation Report 161 ( 10 : 00 HRS )

05-07-2020 Situation Report 160 ( 10 : 00 HRS )

04-07-2020 Situation Report 159 ( 10 : 00 HRS )

03-07-2020 Situation Report 158 ( 10 : 00 HRS )

02-07-2020 Situation Report 157 ( 10 : 00 HRS )

01-07-2020 Situation Report 156 ( 10 : 00 HRS )

30-06-2020 Situation Report 155 ( 10 : 00 HRS )

29-06-2020 Situation Report 154 ( 10 : 00 HRS )

28-06-2020 Situation Report 153 ( 10 : 00 HRS )

27-06-2020 Situation Report 152 ( 10 : 00 HRS )

26-06-2020 Situation Report 151 ( 10 : 00 HRS )

25-06-2020 Situation Report 150 ( 10 : 00 HRS )

24-06-2020 Situation Report 149 ( 10 : 00 HRS )

23-06-2020 Situation Report 148 ( 10 : 00 HRS )

22-06-2020 Situation Report 147 ( 10 : 00 HRS )

21-06-2020 Situation Report 146 ( 10 : 00 HRS )

20-06-2020 Situation Report 145 ( 10 : 00 HRS )

19-06-2020 Situation Report 144 ( 10 : 00 HRS )

18-06-2020 Situation Report 143 ( 10 : 00 HRS )

17-06-2020 Situation Report 142 ( 10 : 00 HRS )

16-06-2020 Situation Report 141 ( 10 : 00 HRS )

15-06-2020 Situation Report 140 ( 10 : 00 HRS )

14-06-2020 Situation Report 139 ( 10 : 00 HRS )

13-06-2020 Situation Report 138 ( 10 : 00 HRS )

12-06-2020 Situation Report 137 ( 10 : 00 HRS )

11-06-2020 Situation Report 136 ( 10 : 00 HRS )

10-06-2020 Situation Report 135 ( 10 : 00 HRS )

09-06-2020 Situation Report 134 ( 10 : 00 HRS )

08-06-2020 Situation Report 133 ( 10 : 00 HRS )

07-06-2020 Situation Report 132 ( 10 : 00 HRS )

06-06-2020 Situation Report 131 ( 10 : 00 HRS )

05-06-2020 Situation Report 130 ( 10 : 00 HRS )

04-06-2020 Situation Report 129 ( 10 : 00 HRS )

03-06-2020 Situation Report 128 ( 10 : 00 HRS )

02-06-2020 Situation Report 127 ( 10 : 00 HRS )

01-06-2020 Situation Report 126 ( 10 : 00 HRS )

31-05-2020 Situation Report 125 ( 10 : 00 HRS )

30-05-2020 Situation Report 124 ( 10 : 00 HRS )

29-05-2020 Situation Report 123 ( 10 : 00 HRS )

28-05-2020 Situation Report 122 ( 10 : 00 HRS )

27-05-2020 Situation Report 121 ( 10 : 00 HRS )

26-05-2020 Situation Report 120 ( 10 : 00 HRS )

25-05-2020 Situation Report 119 ( 10 : 00 HRS )

24-05-2020 Situation Report 118 ( 10 : 00 HRS )

23-05-2020 Situation Report 117 ( 10 : 00 HRS )

22-05-2020 Situation Report 116 ( 10 : 00 HRS )

21-05-2020 Situation Report 115 ( 10 : 00 HRS )

20-05-2020 Situation Report 114 ( 10 : 00 HRS )

19-05-2020 Situation Report 113 ( 10 : 00 HRS )

18-05-2020 Situation Report 112 ( 10 : 00 HRS )

17-05-2020 Situation Report 111 ( 10 : 00 HRS )

16-05-2020 Situation Report 110 ( 10 : 00 HRS )

15-05-2020 Situation Report 109 ( 10 : 00 HRS )

14-05-2020 Situation Report 108 ( 10 : 00 HRS )

13--05-2020 Situation Report 107 ( 10 : 00 HRS )

12-05-2020 Situation Report 106 ( 10 : 00 HRS )

11-05-2020 Situation Report 105 ( 10 : 00 HRS )

10-05-2020 Situation Report 104 ( 10 : 00 HRS )

09-05-2020 Situation Report 103 ( 10 : 00 HRS )

08-05-2020 Situation Report 102 ( 10 : 00 HRS )

07-05-2020 Situation Report 101 ( 10 : 00 HRS )

06-05-2020 Situation Report 100 ( 10 :  00 HRS )

05-05-2020 Situation Report 99 (10 :00 HRS )

04-05-2020 Situation Report 98 ( 10 : 00 HRS )

03-05-2020 Situation Report 97 ( 10 : 00 HRS )

02-05-2020 Situation Report 96 ( 10 : 00 HRS )

01-05-2020 Situation Report 95 ( 10 : 00 HRS )

30-04-2020 Situation Report 94 ( 10 : 00 HRS )

29-04-2020 Situation Report 93 ( 10 : 00 HRS )

28-04-2020 Situation Report 92 ( 10 : 00 HRS )

27-04-2020 Situation Report 91 (10 : 00 HRS )

26-04-2020 Situation Report 90 ( 10 : 00 HRS )

25-04-2020 Situation Report 89 ( 10 : 00 HRS )

24-04-2020 Situation Report 88 (10 : 00 HRS )

23-04-2020 Situation Report 87 ( 10 : 00 HRS )

22-04-2020 Situation Report 86 ( 10 : 00 HRS )

21-04-2020 Situation Report 85 ( 10 : 00 HRS )

20-04-2020 Situation Report 84 ( 10 : 00 HRS )

19-04-2020 Situation Report 83 ( 10 : 00 HRS )

18-04-2020 Situation Report 82 ( 10 : 00 HRS )

17-04-2020 Situation Report 81 ( 10 : 00 HRS )

16-04-2020 Situation Report 80 ( 10 : 00 HRS )

15-04-2020 Situation Report 79 ( 10 : 00 HRS )

14-04-2020 Situation Report 78 ( 10 : 00 HRS )

13-04-2020 Situation Report 77 ( 10 : 00 HRS )

12-04-2020 Situation Report 76 ( 10 : 00 HRS )

11-04-2020 Situation Report 75 ( 10 : 00 HRS )

10-04-2020 Situation Report 74 ( 10 : 00 HRS )

09-04-2020 Situation Report 73 ( 10 : 00 HRS )

08-04-2020 Situation Report 72 ( 10 : 00 HRS )

07-04-2020 Situation Report 71 ( 10 : 00 HRS)

06-04-2020 Situation Report 70 ( 10 : 00 HRS )

05-04-2020 Situation Report 69 ( 10 : 00 HRS )

04-04-2020 Situation Report 68 ( 10 : 00 HRS )

03-04-2020 Situation Report 67 ( 10 : 00 HRS )

02-04-2020 Situation Report 66 ( 10 : 00 HRS )

01-04-2020 Situation Report 65 ( 10 : 00 HRS)

31-03-2020 Situation Report 64 ( 10 : 00 HRS )

30-03-2020 Situation Report 63 ( 10 : 00 HRS )

29-03-2020 Situation Report 62 ( 10 : 00 HRS )

28-03-2020 Situation Report 61 ( 10 : 00 HRS )

27-03-2020 Situation Report 60 ( 10 : 00 HRS )

26-03-2020 Situation Report 59 ( 10 : 00 HRS )

25-03-2020 Situation Report 58 ( 10 : 00 HRS )

24-03-2020 Situation Repport 57 ( 10 : HRS )

23-03-2020 Situation Report 56 ( 10 : 00 HRS )

22-03-2020 Situation Report 55 ( 10 : 00 HRS)

21-03-2020 Situation Report 54 ( 10 : 00 HRS)

20-03-2020 Situation Report 53 ( 10 : 00 HRS)

19-03-2020 Situation Report 52 ( 10 :00 HRS)

18-03-2020 Situation Report 51 ( 10 : 00 HRS)

17-03-2020 Situation Report 50 (10 : 00 HRS)

16-03-2020 Situation Report 49 ( 10 : 00 HRS)

15-03-2020 Situation Report 48 ( 10 : 00 HRS)

14-03-2020 Situation Report 47 ( 10 : 00 HRS)

13-03-2020 Situation Report 46 (10 : 00 HRS)

12-03-2020 Situation Report 45 (10 : 00 HRS)

11-03-2020 Situation Report 44(10 : 00 HRS)

10-03-2020 Situation Report 43 (10 : 00 HRS)

09-03-2020 Situatiion Report 42 (10 : 00 HRS)

08-03-2020 Situation Report 41 (10 : 00 HRS)

07-03-2020 Situation Report 40 (10 :00 HRS)

06-03-2020 Situation Report 39 (10 : 00 HRS)

05-03-2020 Situation Report 38 ( 10 : 00 HRS)

04-03-2020 Situation Report 37 (10 : 00 HRS)

03-03-200 Situation Report 36 (10 : 00 HRS)

02-03-2020 Situation Report 35 (10 : 00 HRS)

01-03-2020 Situation Report 34 ( 10 : 00 HRS)

29-02-2020 Situation Report 33 ( 10 : 00 HRS)

28 02-2020 Situation Report 32 ( 10 : 00 HRS)

27-02-2020 Situation Report 31 ( 10 : 00 HRS)

26-02-2020 Situation Report 30 ( 10 : 00 HRS)

25-02-2020 Situation Report 29 ( 10 : 00 HRS)

24-02-2020 Situation Report 28 ( 10 : 00 HRS)

23-02-2020 Situation Report 27 ( 10 : 00 HRS)

22-02-2020 Situation Report 26 ( 10 : 00 HRS)

21-02-2020 Situation Report 25 ( 10 : 00 HRS)

20-02-2020 Situation Report 24 ( 10 : 00 HRS)

19-02-2020 Situation Report 23 ( 10 : 00 HRS)

18-02-2020 Situation Report 22 (10 :00 HRS)

17-02-2020 Situation Report 21 ( 10 : 00 HRS)

16-02-2020 Situation Report 20 ( 10 : 00 HRS)

15 02-2020 Situation Report 19 ( 10 : 00 HRS)

14-02-2020 Situation Report 18 ( 10 : 00 HRS)
13-02-2020 Situation Report 17 ( 10 : 00 HRS)
12-02-2020 Situation Report 16 ( 10 : 00 HRS)

11-02-2020 Situation Report 15 ( 10 : 00 HRS)

10-02-2020 Situation Report 14 ( 10 : 00 HRS)

09-02-2020 Situation Report 13 ( 10 : 00 HRS)

08-02-2020 Situation Report 12 ( 10 : 00 HRS)

07-02-2020 Situation Report 11 ( 10 : 00 HRS)

06-02-2020 Situation Report 10 ( 10 : 00 HRS)

05-02-2020 Situation Report 09 ( 10 : 00 HRS)

04-02-2020 Situation Report 08 ( 10 : 00 HRS)

03-02-2020 Situation Repoirt 07 ( 10 : 00 HRS)

02-02-2020 Situation Report 06 ( 10 : 00 HRS)

01-02-2020 Situation Report 05 ( 10 : 00 HRS)

31-01-2020 Situation Report 04 ( 10 : 00 HRS)

30-01-2020 Situation Report 03 ( 10 : 00 HRS )

29-01-2020 Situation Report 02 ( 10 : 00 HRS )

28-01-2020 Situation Report 01 ( 10 : 00 HRS )


வெள்ளிக்கிழமை, 27 நவம்பர் 2020 11:40 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது

புதிய விடயங்கள்

Latest Events on Corona
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

COVID - 19 Distribution in SL

 

Read More About COVID - 19

COVID - 19 Daily Situation Report

Provisional Clinical Guidelines on COVID-19
COVID - 19 Hospital Preparedness Final
To minimize COVID - 19 in the country


SL - TL 2019


Timor Leste - Sri Lanka twining agreement thematic area 3 - 2019

 

 

 

CKDu Study 2017


Epid / WHO / NSF CKDu Study 2017
Health and Emergency Response - Flood and landslide 2018

 

 

Dengue

 

Advice's for patients with Dengue Fever who are on ambulatory care ( Sinhala / Tamil / English)
Printable versions (Sinhala/Tamil/English)
Triage of fever patients with suspected dengue and criteria for admission
நிகழ்வுகளின் நிரல்

27-06-2011 to 29-06-2011 : எல்லா பதுளை மாவட்ட அரச சுகாதார களப் பணியாளர்களுக்குமான தடுப்பூசி பாதுகாப்பு மீதான பயிற்சி.

ஏனையவை

செய்தி
நோய்க் கண்காணிப்பு இணைய இணைப்பிற்குச் செல்கிறது.

நடைமுறை H399 (தொற்றுநோய்களின் வாராந்த தொகுப்பு) அடிப்படையிலான நோய்க் கண்காணிப்பு முறைமையானது இலங்கையின்...

மேலும் வாசிக்க

பத்திரிகைக் குறிப்பு


தடுப்பு தடுப்பூசி ஏற்பட்ட சில மணித்தியாலங்களில் ஐந்து மாதக் குழந்தையொன்று இறந்து விட்டதாக, புத்தளம் பிராந்திய நோய்ப்பரவுகைக்...

மேலும் வாசிக்க

© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது